fiskevård

loading...

Då Ätran är utpekat som ett av dom värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av ätranöring.

Historia
Det finns fyra fiskevårdsområden som tillsammans med Svenljunga kommun driver ett projekt med målsättningen att skapa ett 3 mil långt sammanhängande öringvatten i Ätran från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle.

Ätranöringen är en storvuxen och unik öringstam. Det finns idag få strömmar i södra Sverige som har kvar sina ursprungliga öringstammar. Förr kunde man få öringar på 5-6 kilo i strömmarna.[Fvo] 

Öringstammen minskar
De senaste åren har öringstammen minskat. Stödutsättning av odlad Ätranöring har gjorts, men det har egentligen inte bidragit med att stärka öringstammen. Öringens lekområden har med tiden försvunnit eller förstörts. Det krävs insatser att återskapa öringens reproduktionslokaler.

Fiskevårdsplan
1990 skapades en fiskevård splan av de berörda fiskevårdsområdena mellan Forsa i Tranemo kommun och Ljungafors utanför Svenljunga

2003 tog fiskevårdsområdena kontakt med kommunen för att inleda ett samarbete att rädda Ätranöringen. 2008 tog man gemensamt fram en åtgärdsplan för öringen i Ätrans huvudfåra och dess biflöden. Genom att skapa förutsättningar för öringens överlevnade bidrar man också till ett fungerade ekosystem där andra arter som musslor, insekter, fåglar, mossor, lavar och växter trivs.

Idag råder totalt fiskeförbud i forsarna samt öringfiskeförbud från Forsa till Ljungafors.

Målsättning

Det finns två huvudsyften med projektet:

1. Att rädda öringstammen
2. Att på sikt skapa ett attraktivt hållbart och ekologiskt sportfiske

Detta ska ske genom att:

Restaurera lekplatserna främst i biflödena till Ätran men även på vissa ställen i huvudfåran.

Att förbättra flugfiskesträckorna och öka fiskemöjligheterna främst på strömsträckorna vid
Forsa, Kila, Buttorp och Ringestena.

Elfiske i ett biflöde till Ätran Elfiske i ett biflöde till Ätran

Åtgärder
Varje år utförs elfiskeundersökningar på ett tiotal platser i Ätran och biflödena för att kunna följa upp resultatet av projektet. Vattenprover tas och vattentemperaturen mäts. tre gånger per år.

Biflöden
Hittills har projektet lagt ut lekgrus på flera platser i biflödena med gott resultat, ett ökat antal årsungar har konstaterats vid elfiskena. En av de finaste lek och uppväxtmiljöerna för öring inom projektområdet är Lillån i Hillared. Gamla åfåran längs kraftverkstuben är mycket värdefull och idag köper projektet vatten för att ha kontinuerligt flöde där. Det är av högsta vikt för öringen med en minimitappning  i gamla åfåran.

Lekgrus läggs ut i ån Lekgrus läggs ut i ån

Huvudfåran
Två av de mest betydelsefulla sträckorna i Ätrans huvudfåra för öringens möjlighet att etablera en strak stam i området är Vekaforsen och Buttorpsforsen. I åtgärdsplanen finns förslag på åtgärder för att förbättra dessa biotoper ytterligare.

Ätrans strömmar är en av Västra Götalands läns viktigaste reproduktionsområden
Ätran är utpekat som ett av dom värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av ätranöring

Finansiering
Projektet finansieras till stor del med hjälp av bidrag från  Havs och Vattenmyndigheten.
Några av de åtgärder som kommer inom närmsta tiden är att öka mängden död ved i biflödena, lägga ut mer lekgrus samt arbeta för att få bort vandringshinder i huvudfåran och biflöden. Bergabäcken som har goda förutsättningar för öringlek detaljstuderas för framtida åtgärder..

Läs mer på Svenljunga kommuns hemsida

I filmen nedan ses öring leka i oktober på en lekplats som vi gjorde i ordning tidigare på våren samma år.